Wpływ zróżnicowanych warunków uprawy na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego

1. Wpływ zróżnicowanych warunków uprawy na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego – Józef Błażewicz, Danuta Leszczyńska, Marek Liszewski

Abstrakt.

Celem pracy było określenie wpływu poziomu nawożenia azotem roślin jęczmienia na wyróżniki jakości słodu typu pilzneńskiego i brzeczki kongresowej stosowane w ocenie przydatności słodowniczej ziarna jęczmienia browarnego. Materiał badawczy pochodził z sezonów wegetacyjnych 2016 i 2017. Stanowiło go ziarno z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (odmiany Britney, KWS Dante, RGT Planet; nawożenie 50 i 90 kg N·ha-1) oraz z doświadczeń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (odmiany: Baryłka, Sanette i RGT Planet, nawożenie 100 i 120 kg N·ha-1). Jako odniesienie wykorzystano ziarno jęczmienia odmiany Quench nawożonego azotem w dawce 40 kg·ha-1. Ocenę przydatności słodowniczej badanych odmian jęczmienia browarnego przeprowadzono metodami zalecanymi przez EBC (European Brewery Convention). Stwierdzono, że nawożenia roślin jęczmienia azotem w dawce 50, 90, 100 i 120 kg N·ha-1 powoduje nadmierną akumulację białka, co znacząco pogarsza ekstraktywność słodu oraz parametry technologiczne brzeczek kongresowych, szczególnie objętość brzeczki, zawartość białka rozpuszczalnego, stopień ostatecznego odfermentowania oraz uproszczoną wydajność warzelni. Ziarno o ponadnormatywnej zawartości białka może być jednak surowcem do wytwarzania słodów specjalnych do produkcji brzeczek piwnych z udziałem surowców niesłodowych.

słowa kluczowe: jęczmień browarny, nawożenie azotem, ekstraktywność słodu, stopień ostatecznego odfermentowania brzeczki, wydajność warzelni

Effect of differentiated n fertilization on the malting usefullness of brewer’s barley

Summary

The aim of the study was to determine the effect of nitrogen fertilization level of barley plants on the qualitative features of pilsner malt and congress wort, both used in the estimation of malting usefulness of barley grain. The research material originated from 2016 and 2017 growing seasons. The first group were the grains of three barley cultivars (Britney, KWS Dante, RGT Planet), originating from Post-registration Varietal Experimentation (PVE), fertilized with rates of nitrogen 50 kg ha-1 and
90 kg ha-1). The second group were the grains of three cultivars: Baryłka, Sanette and RGT Planet, originating from the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Integrated tillage consisted of inter alia plant fertilization with nitrogen at the dose of 100 kg ha-1 while intensive tillage involved nitrogen fertilization of 120 kg ha-1. The control group was the Quench cultivar fertilized with N at 40 kg ha-1 level. The evaluation of malting usefulness of the grain was conducted according to the European Brewery Convention (EBC). It was stated that the effects of over-fertilization of barley plants with nitrogen occur at the rates exceeding 50 kg ha-1 causing decreased extractivity of malts, lowered wort volume, too high soluble nitrogen content in wort, decreased final attenuation limit, and lowered mashhouse efficiency. The deteriorated wort features occurred especially in treatments with fertilizer dose at 90–
120 kg N ha-1.

Keywords: brewer’s barley, nitrogen fertilization, malt extractivity, final attenuation limit of wort, mashhouse efficiency