Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy ADOB na plon i wartość browarną ziarna jęczmienia jarego

1. Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy adob na plon i wartość browarną ziarna jęczmienia jarego – Marek Liszewski, Józef Błażewicz

Abstrakt.

W latach 2014–2016 założono ścisłe doświadczenie polowe na polach doświadczalnych Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem badań było ustalenie wpływu dolistnego nawożenia preparatami zawierającymi Cu, Mn i Fe (ADOB 2.0 Cu IDHA, ADOB Mn 2.0 i ADOB 2.0 Fe IDHA) na plon ziarna i elementy struktury plonu oraz wartość browarną jęczmienia jarego odmiany Quench. Ocenę przydatności słodowniczej przeprowadzono według metod stosowanych w analityce EBC. Analizowano 5-dniowy słód typu pilzneńskiego oraz brzeczkę wyprodukowaną metodą kongresową. Stwierdzono, że stosowanie dolistnego nawożenia roślin jęczmienia browarnego odmiany Quench preparatami ADOB zawierającymi Mn i Fe w zalecanych przez producenta dawkach spowodowało istotne zwiększenie plonu ziarna, odpowiednio o 0,37 t·ha-1 oraz 0,30 t·ha-1. Dolistna aplikacja nawozów zawierających Cu i Fe przyczyniła się, niezależnie od warunków atmosferycznych i przy średniej zasobności gleby w badane mikropierwiastki, do poprawy przydatności słodowniczej ziarna browarnego poprzez zwiększanie uproszczonej wydajności warzelni w zakresie od 1,2 do 4,4 p.p., w stosunku do słodów wyprodukowanych z ziarna roślin nie nawożonych mikroelementami.

Słowa kluczowe: plon, jęczmień browarny, nawożenie dolistne, miedź, mangan, żelazo, słód, brzeczka

The effect of selected microelement fertilizers manufactured by ADOB company on yield and malting quality of spring barley

Summary

The effect of foliar fertilization of Quench cultivar of spring barley with ADOB company preparations containing Cu, Mn and Fe (ADOB 2.0 Cu IDHA, ADOB Mn 2.0 and ADOB 2.0 Fe IDHA, respectively) on the grain yield, elements of crop components and brewing quality of the studied cultivar were evaluated. The malting usefulness of the grain, 5-day malt and congress worts were assessed according to Analityca EBC. It was stated that the application of foliar fertilization on barley plant with ADOB preparations with Mn and Fe in recommended dosages improved the grain yield of Quench cultivar malting barley by 0,37 t ha-1; and 0.30 t ha-1, respectively. Application of foliar fertilization with ADOB preparations containing Cu and Fe, regardless from the atmospheric conditions and with an average content of studied microelements in the soil, improved malting usefulness of the grain through an increase in brewhouse efficiency in the range of 1.2–4.4 p.p. in comparison to malts obtained from the grain of the plants without additional microelement fertilization.

Keywords: yield, malting barley, foliar fertilization, copper, manganese, iron, malt, wort