Opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego w gospodarstwach IUNG-PIB

1. Opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego w gospodarstwach IUNG-PIB

Abstrakt.

Badania przeprowadzono na polach produkcyjnych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych (RZD) IUNG-PIB położonych w różnych rejonach kraju, w latach 2013–2017. Celem badań było poznanie rzeczywistych nakładów i efektów produkcji wybranych ziemiopłodów. Źródłem danych do analiz i ocen były karty technologiczne produkcji badanych roślin prowadzone przez poszczególne gospodarstwa. Oceniono plony, nakłady, koszty i opłacalność produkcji pszenicy ozimej (w 6 RZD) i buraka cukrowego (w 4 RZD). Stwierdzono, że poziom plonów zależał od lokalnych warunków, a koszty i opłacalność produkcji również od cen zakupu środków produkcji i cen zbytu ziemiopłodów. Ceny zbytu ziarna pszenicy i korzeni buraka wykazywały tendencję malejącą w badanych latach. We wszystkich gospodarstwach zarówno osiągane plony, jak i opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego były na wysokim poziomie.
W strukturze bezpośrednich kosztów produkcji na ogół dominowały nawozy mineralne, a na drugim miejscu były koszty środków ochrony roślin. Uprawa buraka cukrowego cechowała się większą intensywnością ochrony roślin niż uprawa pszenicy ozimej.

słowa kluczowe: pszenica ozima, burak cukrowy, plony, koszty, opłacalność produkcji

Profitability of winter wheat and sugar beet production in IUNG-PIB farms

Summary

The research was carried out in 2013–2017 at the Agricultural Experimental Stations (AES) of Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute in Puławy (IUNG-PIB) located in various regions of Poland. The aim of the study was the assessment of actual expenditure and production effects of selected crops. Technological cards of production of studied crops, filled in by individual farms, were used as the source of data for analyzes and evaluations. Yield, expenditures, costs and profitability of production of winter wheat (in 6 AES) and sugar beet (in 4 AES) were assessed. It was found that yield level depended on local conditions, while costs and profitability of production depended also on the purchase prices of production resources and selling prices of crops. Selling prices for wheat grain and beet roots showed a declining trend in the following years. Yielding potential and profitability of winter wheat and sugar beet production were at high level in all tested farms. The structure of direct production costs was dominated by purchase cost of mineral fertilizers while the costs of plant protection products came in second. The intensity of plant protection was generally greater in sugar beet than in winter wheat.

Keywords: winter wheat, sugar beet, yields, costs, profitability of production