7. Instrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju…

7. Instrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiegoAnna Kobiałka, Anna Nowak 

Abstrakt.

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena instrumentów wsparcia biogospodarki w województwie lubelskim. Waga podjętego problemu wynika z faktu, że koncepcja ta wymieniana jest w dokumentach strategicznych jako kluczowy element rozwoju regionu, a także jako obszar jego inteligentnej specjalizacji. W opracowaniu zaprezentowano działania instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, szkół wyższych, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych i klastrów w województwie lubelskim, które aktywnie uczestniczą w procesie wsparcia założeń biogospodarki. Materiał źródłowy stanowią dokumenty strategiczne województwa lubelskiego, a także raporty oraz informacje udostępniane przez przyjęte do analizy instytucje, w tym instytucje administracyjno-polityczne, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. Za mocną stronę regionu z punktu widzenia wsparcia rozwoju biogospodarki należy uznać kompetencje naukowe i technologiczne, kształtowane m.in. przez 97 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Istotną rolę w zakresie wspierania działań sieciowania współpracy nauki i biznesu oraz promocji innowacyjnych rozwiązań stworzonych w regionie odgrywa także funkcjonujący od 2015 roku Klaster Biotechnologiczny.

Słowa kluczowe: nasiona fasoli, naświetlanie promieniami podczerwonymi, węglowodany

INSTRUMENTS SUPPORTING BIOECONOMY IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF LUBLIN REGION

Summary

The purpose of this paper is to identify and evaluate instruments supporting bioeconomy in Lublin region. The importance of the issue results from the fact that this concept is mentioned in strategic documents as a key element of regional development as well as its smart specialisation area. The study presents the activities of business environment institutions, scientific and research and development units, higher schools and centres for innovation and entrepreneurship, parks of science and technology, and clusters in Lublin region that actively participate in the process of supporting the assumptions of bio-economy. The source material consists of strategic documents of Lublin region as well as reports and information made available by the analysed institutions, including administrative and political institutions, scientific entities, research and development units, higher schools and business environment institutions. Scientific and engineering competences shaped, among other institutions, by ninety-seven academic units and research and development units, are a strong point of the region from the point of view of supporting the development of bioeconomy. The Biotechnology Cluster formed in 2015 has also played a significant role in supporting science and business networking as well as promoting innovative solutions created in the region.

key words: Lublin region, bioeconomy, support instruments, institutions