4. Porównanie plonowania pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i…

4. Porównanie plonowania pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego
w doświadczeniach polowych i na plantacjach produkcyjnychAdam Harasim, Mariusz Matyka

Abstrakt. W pracy przedstawiono wyniki analizy plonowania pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego uprawianych w warunkach doświadczeń polowych i w zasiewach produkcyjnych z okresu 30 lat (1971–2000). Aby zwiększyć porównywalność zasiewów zastosowano celowy dobór pól produkcyjnych, cechujących się w poszczególnych latach takim samym jak w doświadczeniu przedplonem, jakością gleby, odmianą rośliny uprawnej i optymalnym terminem siewu. Badania przeprowadzono na glebie kompleksu pszennego dobrego, gdzie przedplonem dla pszenicy był groch, dla jęczmienia – burak cukrowy, zaś dla buraka – pszenica ozima. Spośród badanych czynników na wielkość plonu pszenicy ozimej w doświadczeniu polowym i w zasiewach produkcyjnych oraz plonu buraka cukrowego na polach produkcyjnych istotny wpływ wywierała liczba zabiegów ochrony roślin. W przypadku jęczmienia jarego w obu rodzajach zasiewów istotnie plonotwórczo oddziaływało nawożenie azotem.
W warunkach doświadczeń polowych plony główne badanych roślin uprawnych były większe od osiąganych w zasiewach produkcyjnych, pszenicy ozimej średnio o 11,1%, jęczmienia
jarego o 4,0%, a buraka cukrowego o 9,2%. W przypadku zasiewów produkcyjnych jęczmienia i buraka stosowano większe dawki azotu, potasu i obornika niż w doświadczeniach. Wyniki
badań mają zarówno wartość poznawczą, jak też są ważne dla praktyki rolniczej.

słowa kluczowe: pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy, plony, doświadczenia polowe, zasiewy produkcyjne