3. Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian…

3. Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian poziomu wód gruntowych w kontekście dostępności wody dla rolnictwa w zlewni rzeki WisłyDamian Badora

Abstrakt.

W 2015 roku w Polsce wystąpiła susza hydrologiczna, która miała niekorzystny wpływ na uprawy rolnicze. Aby zminimalizować skutki suszy hydrologicznej w Polsce oraz prowadzić racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, należy stale monitorować poziom wód gruntowych. Jednak podstawowym problemem w realizacji monitoringu jest dokładny pomiar wysokości wód podziemnych oraz ich ilości. W Polsce stosuje się system Monitoringu Wód Podziemnych, który jest jednym z podstawowych narzędzi oceny stanu wód i zarządzania ich zasobami, jednak częstotliwość pomiaru i gęstość sieci pomiarowej jest niewystarczająca. Monitoring Wód Podziemnych można wzbogacić o badania wysokości zwierciadła wód podziemnych różnymi zdalnymi metodami geofizycznymi. W artykule zaprezentowano ocenę możliwości systemu GRACE, opartego na satelitarnych pomiarach grawimetrycznych, w rozpoznaniu hydrologicznym wód podziemnych. Przetworzono dane z misji GRACE w programach udostępnionych przez instytut w Poczdamie w serwisie internetowym ICGEM i przeanalizowano powstałe obrazy dla obszaru Polski. Wyniki wstępnej analizy dla lat 2003–2015 wykazują dużą zbieżność danych pozyskanych z misji GRACE z danymi zamieszczanymi w różnych publikacjach i prognozach, które ukazywały lata o wzmożonej ilości opadów oraz lata suche. Zbieżność wyników stwarza optymistyczne perspektywy, biorąc pod uwagę zasięg globalny misji GRACE, możliwości oceny zasobów wód w trudno dostępnych miejscach oraz dla dużych obszarów.

Słowa kluczowe: susza, monitoring poziomu wód gruntowych, GRACE

USE OF THE GRACE MODEL IN THE ASSESSMENT OF THE GROUNDWATER LEVEL IN THE CONTEXT OF THE AVAILABILITY OF WATER FOR AGRICULTURE IN THE BASIN OF THE VISTULA

Summary

In 2015, there was hydrological drought in Poland which had a negative impact on the growth of crops. To minimize the effects of hydrological drought in Poland, monitoring of the levels of groundwater must be continued. However, the basic problem is to accurately measure the amount of groundwater and its quantity. In Poland, groundwater monitoring is one of the basic tools to assess the status of water and the management of its resources. The paper presents the appraisal of the system GRACE tests used in the hydrogeological exploration of groundwater level. Data from the GRACE mission were processed in the programs provided by the Institute in Potsdam on website ICGEM and the resulting images were analyzed on a nation-wide scale.

key words: drought, groundwater levels monitoring, GRACE.