2 .Wpływ różnych technologii produkcji pszenicy…

2 .Wpływ różnych technologii produkcji pszenicy ozimej na zasiedlenie jej ziarna
przez grzyby z rodzaju Fusarium – Janusz Czaban, Barbara Wróblewska, Alicja Sułek, Grażyna Podolska

Abstrakt. Celem badań było określenie wpływu trzech technologii produkcji pszenicy ozimej (intensywnej, integrowanej i oszczędnej) na stopień zasiedlenia jej ziarna przez grzyby z rodzaju Fusarium. Doświadczenie polowe prowadzono z odmianą Kris w dwóch sezonach wegetacyjnych: 2007/2008 i 2008/2009. Powierzchnię ziarniaków pszenicy odkażano przez energiczne wytrząsanie w roztworze 1.5% NaOCl przez 2 min.  Grzyby Fusarium izolowano z ziarna na agarowej pożywce CZID, a ich identyfi kację prowadzono na podstawie makroi mikromorfologii na trzech pożywkach: PDA, SNA i taninowej.  Wyniki badań wykazały, że zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. zależało głównie od poziomu opadów w okresie kłoszenia i kwitnienia pszenicy. W 2009 r. poziom opadów od ostatniej dekady maja do pierwszej dekady lipca był 2,5-krotnie wyższy niż w 2008 r. To spowodowało, że w 2009 r. infekcja ziarna pszenicy przez Fusarium spp. była 5–6-krotnie wyższa niż w roku 2008.  Ziarno pszenicy uprawianej według technologii intensywnej było najsilniej zainfekowane, a ziarno pochodzące z technologii oszczędnej najsłabiej. Ponadto, wśród izolatów Fusarium z systemu intensywnego stwierdzono największą różnorodność gatunkową.
Najczęściej występującymi gatunkami z rodzaju Fusarium były: w 2008 r. F. poae i F. avenaceum, a w 2009 r. F. tricinctum, F. avenaceum i F. graminearum.

słowa kluczowe: system uprawy pszenicy, fuzarioza kłosów, Fusarium spp., kolonizacja ziarna, wpływ opadów