2. Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle…

2. Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010–2015Hanna Klikocka, Oskar Klikocki, Bogdan Szostak

Abstrakt.

Celem artykułu jest zdefiniowanie bezpieczeństwa żywnościowego, sposobu jego pomiaru oraz analiza stanu produkcji rolniczej i samowystarczalności żywnościowej w Polsce. Nasz kraj w chwili obecnej pod względem powierzchni użytków rolnych zajmuje 59. miejsce w Świecie i 5. w Unii Europejskiej. Pod względem udziału ludności pracującej w rolnictwie Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej.
Saldo handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w latach 2010–2014 było ujemne, co oznacza przewagę importu nad eksportem, mimo istniejącej sporej nadwyżki w produkcji m.in. mleka, mięsa drobiowego, wołowiny, warzyw i owoców (szczególnie jabłek). Niedostateczna była produkcja wieprzowiny, którą Polska importowała w celu zbilansowania na nią popytu. Jednak w latach 2010–2015 Polska była w większości samowystarczalna żywnościowo, o czym świadczy wielkość produkcji i zużycia wybranych produktów rolnych. Ekonomiczna dostępność żywności, określona na podstawie udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych, pozostawała na stabilnym poziomie. Są jednak w Polsce grupy osób, które odczuwają deprywację materialną odnośnie niemożliwości zapewnienia co drugi dzień posiłku z mięsem czerwonym, drobiowym lub ryb. Deprywacja tej potrzeby w gospodarstwach domowych w Polsce dotykała w badanych latach od 12,7% do 15,5% rodzin

Słowa kluczowe: produkcja rolnicza, podaż, food security, safety food

FOOD SAFETY ASSESSMENT ON THE POLISH BACKGROUND OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE PERIOD 2010–2015 

Summary

The paper discusses the issues of food security: how it is defined and measured. It also analyzes the status of agricultural production and food self-sufficiency in Poland. In terms of the agricultural area Poland currently ranks 59th in the world, and 5th in the European Union. In terms of farming population, Poland is the first country in the European Union.
The balance of foreign trade in agri-food products in the years 2010–2014 was negative, which means that the imports outweighed the exports, even though there was a considerable surplus of products such as milk, poultry meat, beef, vegetables and fruit (especially apples). Poland’s production of pork is insufficient and has to be supplemented by imports in order to meet the demand for the commodity. None-the-less, between 2010–2015 Poland ranked the highest in terms of food self-sufficiency, as evidenced by the production vis-a-vis consumption data on selected agricultural products.
In Poland, economic availability of food remained stable, based on the contribution of food and non-alcoholic drinks to the total volume of consumer spending. This notwithstanding, there is, however, a group of people who cannot afford a meal with red meat, poultry or fish, not even on an every-second-day basis. That food deprivation affected from 15.5 to 12.7% of the households in Poland.

key words: agricultural production, supply, food security, safety food