10. Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako…

10. Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako sektora biogospodarkiMariusz Maciejczak

Abstrakt.

Znaczenie rolnictwa jako podstawowego sektora biogospodarki rośnie wraz z jej rozwojem. Jednak rola ta jest różnie postrzegana w programowaniu tego rozwoju. Dlatego też w artykule omówiono rolę i znaczenie rolnictwa w koncepcji biogospodarki, opierając się na przeglądzie literatury. Wykazano, iż rola ta jest znacząca i obecnie skupia się głównie na aspektach podażowych w zakresie produkcji biomasy i kwestiach społecznych, w odniesieniu do efektów zewnętrznych. Dodatkowo na podstawie badania metodą delficką w czasie rzeczywistym określono uwarunkowania wykorzystania innowacji popytowych w rozwoju sektora rolnego jako obszaru biogospodarki. Stwierdzono, że dyfuzja innowacji popytowych warunkowana jest istnieniem katalizatorów o charakterze instytucjonalnym.

Słowa kluczowe: biogospodarka, rolnictwo, innowacje popytowe, foresight

USER DRIVER INNOVATIONS’ ROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AS THE SECTOR OF BIOECONOMY

Summary

The importance of agriculture as a primary sector of bio-economy grows with the development of this concept. This role is perceived differently in the programming of this development. Therefore, the paper discusses the role and importance of agriculture in the concept of the bio-economy based on a review of the literature. It has been shown that this role is significant. Currently it is focusing on supply connected aspects, mainly in the field of biomass production as well as social issues, mostly with respect to external effects. In addition, based on the examination of results from the Delphi method in real-time survey there were specified conditions for implementing demand connected innovations in the development of the agricultural sector as an area of the bio-economy. It was found that the diffusion of demand oriented innovations is conditioned by the existence of the accelerators of an institutional nature.

key words: bio-economy, agriculture, demand driven innovation, foresight